Le site en langue française est encore en construction, nous nous en excusons

Conditions generale

Conditions generale van HSC Solutions bvba.


Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities
1.1 Deze Conditions generale zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken en diensten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
1.2 In deze Conditions generale wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.


Artikel 2 Offertes
2.1 De aanbiedingen van HSC Solutions bvba. zijn exclusief TVA, tenzij specifiek wordt anders wordt vermeld, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 HSC Solutions bvba. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per email de bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.3. Bij het annuleren door de klant van werken waarvoor een offerte door de klant is geaccepteerd is de klant 10% van het bedrag van de offerte verschuldigd als compensatie van de uitval van de werken.


Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke levering of uitvoering het noodzakelijk is de afspraken aan te passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.


Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst
4.1 HSC Solutions bvba. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.


Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Hydroment Duitsland is aansprakelijk voor de kwaliteit van haar producten.
5.2. Aanwijzingen en tips van HSC Solutions bvba. zijn ten aller tijden Général van aard en nooit van toepassing op individuele specifieke gevallen. HSC Solutions bvba. adviseert altijd een bouwingenieur of architect in te schakelen. De bouwkundige adviezen gegeven door bouwingenieurs / architecten aanbevolen door HSC Solutions bvba. zijn voor rekening en aansprakelijkheid van de uitvoerende bouwingenieur. HSC Solutions bvba. is nooit aansprakelijk voor bouwkundige adviezen.
5.3 Indien HSC Solutions bvba. alleen de producten levert en deze worden aangebracht door de klant zelf of een ingeschakelde plakwerker / stukadoor. HSC Solutions bvba. is nooit aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze bedrijven.
5.4 HSC Solutions bvba. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5.5. HSC Solutions bvba. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet tijdige of onjuiste levering.


Artikel 6 Ontbinding van de overeenkomst
6.1 De vorderingen van HSC Solutions bvba. op de koper zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan HSC Solutions bvba. ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
6.2 In dat geval HSC Solutions bvba. bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HSC Solutions bvba. schadevergoeding te vorderen.


Artikel 7 Gebreken
7.1 Klachten over de verrichte leveringen dienen door de koper binnen 4 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan HSC Solutions bvba.
7.2 Ingeval van door Hydrosolf Benelux uit te voeren werkzaamheden dienen klachten en gebreken gemeld te worden bij de oplevering. De opdrachtgever mag ter zekerheid van eventueel te corrigeren werkzaamheden maximaal 10% van het factuurbedrag van de werken inhouden.
HSC Solutions bvba. start de correctiewerken nadat de facturen betreffende de werken (-/- inhouding voor correcties) zijn betaald. De opdrachtgever verplicht zich er toe de ingehouden som onmiddellijk te betalen na uitvoering van de boven omschreven correcties.


Artikel 8 Betaling
8.1 a. Bij levering van goederen: Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening. Bij uitvoering van werken is de betaaltermijn 7 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening..
8.1 b. Bij de levering van diensten dient 30% van het offertebedrag betaald te wonden voor aanvang van de werken. De afrekening geschiedt na oplevering van de werken. De betaling van het restbedrag dient te geschieden terstond na ontvangst van de factuur zonder recht op korting en/of verrekening.
8.1 c. Bij werken die langer dan 1 werkweek duren wordt aan het einde van elke werkweek een factuur gemaakt voor de werken tot dan toe.
8.2 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van HSC Solutions bvba. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens HSC Solutions bvba. onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.4 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.5 Indien niet wordt betaald na de herinnering is een interest van schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd. In geval van ingebrekestelling wordt een interest van 10% vanaf de vervaldag van de factuur. Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,– per gebeurtenis.
8.6 HSC Solutions bvba. blijft eigenaar van alle materialen zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, HSC Solutions bvba. geen invloed kan uitoefenen, doch HSC Solutions bvba. niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
9.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HSC Solutions bvba. opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.3 Indien HSC Solutions bvba. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is HSC Solutions bvba. gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9.4 HSC Solutions bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten die ontstaan door het vroeger of later starten van werkzaamheden. Werkzaamheden worden altijd in overleg met de klant geplant en uitgevoerd.


Artikel 10 retouren
10.1 Indien vooraf overeengekomen neemt HSC Solutions bvba. te veel bestelde goederen terug. Deze dienen onbeschadigd, ongeopend, niet vochtig of bevroren en schoon te zijn. De goederen dienen te worden teruggeleverd aan het magazijn te Oudenaken. Er wordt maximaal 25% van de aangekochte hoeveelheid retour genomen. De teruggenomen goederen worden gecrediteerd aan 90% van de betaalde aankoopprijs.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 De door HSC Solutions bvba. aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals brochures teksten, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van HSC Solutions bvba. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen HSC Solutions bvba. en de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

NL

Home

Hydroment:

Finition:

Partenaires:

Humidimètres

Garanties

Tarifs

Info technique

Conditions generale

Contact

Liens